Contractul cu clientul

CONTRACT 
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. .......... din ........... 

    
    Părţile contractante :

    Societatea Comercială FUN TRAVEL AGENCY SRL , cu sediul în Bucuresti , B-dul Bucurestii Noi, nr. 70, sector 1 , Tel : 326.45.66 / 326.45.67 cod unic de înregistrare RO 17948668 , titulară a Licenţei de turism nr. 429/03.01.2019 , pentru Agenţia de Turism FUN TRAVEL AGENCY  , cu punctul de lucru în Bucuresti , CASA PRESEI LIBERE, Piata Presei Libere nr.1 , sector 1 – Corp C1 , etaj 2 , denumită în continuare Agenţia, 

    şi 

Turistul/reprezentantul turistului, 
    Domnul/doamna ................................................................, domiciliat/domiciliată în …………………………………. .........................................................................................................., telefon ..................................., posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria …....... nr. ......................, eliberat/ă de .................... la data de .............................., au convenit la încheierea prezentului contract. 
   I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată. 
   II. Preţul 
   1. Preţul contractului este …..…………...... şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul este de.......................euro/ LEI (la curs BNR +2%) , iar plata finală se va face până la data de ……………...........……..in aceasi moneda . 
   III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei 
1.    Agentia are obligatia sa furnizezez turistilor informatii referitoare la : localitatea de
destinatie , ruta de parcurs ,mijloacele de transport , tipul unittailor de cazare , serviciile de masa oferite , durata programului , informatii generale privind regimul pasapoartelor si al vizelor precum si al asigurarilor de sanatate necesare pentru calatorie , nunarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului .
2.    În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale 
ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 5 zile înainte de data plecării .
   3. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi , modificarii pretului de servicii hoteliere de catre agentia corespondenta  si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat , precum si a unor situatii neprevazute provocate de erori la momentul incheierii contractului. 
   4. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: 
   a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; 
   b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; 
   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. 
   4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri: 
   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului; 
   b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar ale curselor aeriene pe care agentia le-a prezentat turistului la incheierea contractului , modificari effectuate de compania aeriana, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.). 
   5. Agenţia are obligaţia să furnizeze turistului, în termen de 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: 
   a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract; 
   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului; 
   c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului. 
   IV. Drepturile şi obligaţiile turistului 
1.În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. 
   2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet. 
3.    În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul 
poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite. 
   4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru: 
   a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau 
   b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 
   4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: 
   a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; 
   b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; 
   c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului. 
   4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 
   a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în oferta respectiva, iar Agenţia a informat turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării; 
   b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene); 
   c) anularea s-a făcut din vina turistului. 
   5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii prezentand documente justificatoare .
    Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract. 
   6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 
   7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. 
   V. Renunţări, penalizări, despăgubiri 
   1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează: 
   a) 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării; 
   b) 80 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecării; 
   c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. 
   2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale. 
Acest lucru este valabil si in cazul societatilor comerciale care cumpara pachete servicii turistice pentru salariati.
   3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 
   4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
   5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră. 
   6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 
   7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract. 
   VI. Reclamaţii 
   1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are dreptul de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantului local). 
   2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona in termen legal pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 15 zile calendaristice, să comunice turistului masurile intreprinse si daca se impun despagubirile ce i se cuvin.. 
   VII. Asigurări - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA GROUP din localitatea Bucuresti, sector 1, telefon  : 
021.405 74 20 fax : 021.311 44 90 
    Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje. 
   VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: 
   a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz; 
   b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice. 
IX.    Informatii necesare :
1.    Deoarece pentru retragerile (din orice motiv) inaintea plecarii se 
aplica penalizari conform contractului - pentru a nu pierde banii se recomanda plata (cu cel putin 15 zile  inainte de plecare) asigurarii “STORNO” (1.5 % din pretul excursiei), care prevede restituirea banilor cand nu se mai poate participa la excursie datorita imbolnavirilor, deceselor, accidentelor, furtul sau distrugerea pasaportului, devastarea domiciliului in urma unui incendiu, unei explozii, unui furt ori unei calamitati naturale, etc. 
2.    Asigurarea “STORNO” se face la filiala unei societatii de asigurari din 
localitatea unde-si are sediul agentia de turism care a efectuat inscrierea turistului sau chiar la agentia de turism (daca efectueaza aceasta activitate). 
3.    Asigurarea medicala a turistului este obligatorie pentru trecerea 
frontierei si/sau acccident, boala, deces, etc., survenite in timpul excursiei. 
4.    Conducerea agentiei organizatoare (turoperatoare) sugereaza ca
orice reclamatie sa-i fie transmisa direct in vederea rezolvarii practice si rapide pe cale amiabila a sesizarilor, avandu-se in vedere serviciile nerealizate sau necorespunzatoare cat si cele oferite in plus cantitativ si calitativ.
5.    Turistii trebuie sa verifice starea pasaportului (vezi instructiunile de pe
   coperta pasaportului), valabilitatea (minim 6 luni de la data inceperii excursiei) si sa aiba cel putin o fila goala pentru viza. 

6.    Clasificarea hotelurilor este in conformitate cu reglementarile din
tara respective .
7. Agentia de turism organizatoare (turoperatoare) isi rezerva dreptul de a efectua modificari programului (efectuandu-l in integralitatea lui) si a serviciilor (autocar, hotel, restaurant, etc.), oferind servicii similare.
8.La avion, pentru bagajele care au mai mult de 20 kg, se plateste o taxa.
9. pasagerul trebuie sa se prezinte cu cel putin 2 ore inainte de ora plecarii .
10.Copiii minori (sub 18 ani) pot iesi din tara daca sunt insotiti de ambii 
parinti sau sunt insotiti de un parinte care are acordul (certificat de deces, hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare a copilului) notarial al celuilalt sau sunt insotiti de un insotitor care are asupra sa certificatul de cazier judiciar si declaratiile notariale ale celor doi parinti. 
Obs. – nerespectarea celor de mai sus duce la oprirea in frontiera romana a copiilor, caz in care agentia de turism nu raspunde de consecinte. 

Legenda : 
BB  =  cazare si mic dejun ; HB = cazare si demipensiune (mic dejun + cina) 
ALL = cazare + masa si bauturi locale cu si fara alcool nelimitat .
UALL = cazare+ masa si bauturi (locale+import) cu si fara alcool nelimitat .
SGL = camera cu 1 pat
DBL = camera cu doua paturi sau pat 
TRPL = camera cu 3 paturi

  X. Dispoziţii finale 
   1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
   2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. 

   3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. 
    

Observatii :
- Turistului i s-a adus la cunostiinta ca agentia de turism nu este raspunzatoare pentru clasificarea categoriilor unitatilor de cazare (stele , margarete etc .) intru-cat fiecare tara are sistem propriu de clasificare .
- Turistului i s-a adus la cunostinta ca agentia de turism nu este raspunzatoare pentru schimbarea unitatii de cazare de catre agentia turoperatoare sau conducerii unitatii de cazare respective, pentru supraaglomerare sau alte motive.
- Totodata agentia v-a aduce turistului la cunostiinta categoria unitatii de cazare asa cum a primit oferta din partea colaboratorilor cit si a furnizorilor si nu se face raspunzatoare de eventuale neconcordante ale sistemului de clasificare prezentat .

In cazul in care turistul solicita expres o anume unitate de cazare (gasita prin mijloace proprii) , agentia nu este raspunzatoare pentru clasificarea / serviciile oferite si considerate nesatisfacatoare din partea turistului.


NOTA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE :
Conform cerintelor Legii nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata  si completata si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC FUN TRAVEL AGENCY SRL, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana.


Conform Legii 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata , aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi,  va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata,  agentiei. De asemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa NSPDCP sau justitiei, in cazul nerezolvarii situatiei la nivelul de agentie.


Sunt de acord cu pogramul si notele excursiei si mentionez ca am luat la cunostiinta de prevederile asigurarii STORNO.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 10711


    Agenţia,                                                               Turist,

   Denumirea .................................                               Numele ................................................
   
   Reprezentantul ..........................                               Prenumele ............................................
   
 Ştampila ...............................                          Semnatura………………………….………..


ANEXA
                           LA CONTRACTUL DE COMERCIALIZARE A PACHETUL DE SERVICII  TURISTICE 

                     Nr….……..din …………………

Va rog sa-mi asigurati urmatoarele servicii pentru tara ...................................... localitatea...........................................
PERSOANA FIZICA : Nume ……………….……………………………......…… Prenume ………………………………..………………………
Data nasterii …………………..……. Localitatea ………………………….   Domiciliul stabil in (localitate)………..…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….….. 
Str ………………………………..……….……………Nr…………..Bloc …………….. Sc……….. Etaj ……… Ap………...….sector …………….. 
Tel …………………….………..…….Tel mobil …….……………………….…………...
Act de identitate………....... Seria …..........……nr……...........…………. adresa email ……………………………….............………….. 
in calitate de BENEFICIAR (IMPUTERNICIT) sa semnez contractul pentru mine si sunt delegat sa semnez pentru urmatoarele persoane adulte ………………………………………………………………………………...………..………………….…………………………………………
si copii …………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………

In calitate de ORGANIZATOR/INTERMEDIAR al actiunii turistice din (denumire firma) ……………..…………………. este imputernicit sa semneze si pentru persoanele din anexa .
Termenul legal pentru raspuns conform capitolului III din Ordonanta de Guvern nr.107 din iulie 1999 este de 60 de zile de la data semnarii cererii cand urmeaza sa se incheie contractul . In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice si daca aceasta confirmare nu s-a facut in  termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda , turistul poate considera ca voiajul nu s-a rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite.

INFORMAREA POTENTIALULUI TURIST CU PRIVIRE LA SERVICIILE TURISTICE: 


1.DESTINATIA CALATORIEI TURISTICE :  Tara  …………....................  Localitate de sejur ....................................... 
                          Data de intrare …………………...………. Data de iesire …………………….….………….
2.MIJLOC DE TRANSPORT: 
.............................................clasificare.........................................Companie aeriana .........................................
3.    TRANSFER DE LA AEROPORT LA HOTEL SI RETUR : ........................................................................... .
4.   CAZARE :     Hotel/Vila ………….………….………………..…………………………………….….…(unitate solicitata de client) 
Clasificare … ………………………………………………………………………………………………………………...…….……..……………  
Tip camera (sgl,dbl,trpl,apt)…………………..….………….. nr. persoane adulte ………….…………nr.copiii …………………  
5.MASA :      mic dejun / dejun / cina /all inclusive ……………………………..…………………………………………………….
6.PROGRAMUL TURISTIC SOLICITAT : …………..……………………..………..……………………………..………………….
7.   Ora de plecare / locul de plecare : .................................................................................................. .
8.   Ora de intoarcere / locul : ............................................................................................................... .

TERMENE SI MODALITATI DE PLATA 
Odata cu lansarea cererii de comanda se achita 30 EURO taxa de organizare – rezervare servicii . In caz de modificare , taxa de 30 EURO nu se restituie fiind folosita pentru cheltuieli de modificare/anulare/penalizare .Lansarea unei noi cereri de servicii obliga semnatarul la plata unei noi taxe de 30 EURO (suma inclusa in pretul total al contractului)  in scopurile mentionate mai sus .Pachetul de servicii comandat se plateste astfel : 30% la data confirmarii serviciilor cand se semneaza contractul , restul de 70 % se achita cu minimum 15 zile inaintea plecarii . Pentru inscrierile sub 15 zile inainte de data plecarii , indiferent de destinatie , plata se face integral la data inscrierii si semnarii contractului . Intarzierea la plata se penalizeaza cu 0,15% din valoarea sumei neplatite pentru fiecare zi de intarziere .
REZERVAREA  - devine ferma de la data achitarii integrale a pachetului contractat si dupa primirea confirmarii, neachitarea inseamna anularea cererii de comanda si retinerea avansului achitat.  In cazul in care turistul anuleaza rezervarea  iar suma achitata in avans nu acopera  penalizarea pentru asemenea situatii, turistul va achita diferenta pana la cuantumul total al penalizarii. Beneficiarul va depune actele pentru obtinerea vizei (pentru tarile in care se intra pe baza de viza) conform solicitarilor Consulatului tarii respective. Organizatorul nu poate fi tras la raspundere de beneficiar pentru intarzierea raspunsului Consulatului si nici pentru eventuala hotarare negativa a acestuia cu privire la acordarea vizei . 

9.   SOLICITARI SPECIALE ALE TURISTULUI : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SOLICITANT                                                               REPREZENTANT ORGANIZATOR
Nume ……………….………. Prenume …………..….………….                        Nume ………    …………..…. Prenume…    ……….……….. 
Semnatura ………………..……………………………….………                           Semnatura  ……………..……………..……………  …………….


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 10711